NASZE PRZEDSZKOLE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WIRUALNEGO SPACERU
PO NASZYM PRZEDSZKOLU


Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele” dostosowując się do potrzeb aktywnych  zawodowo rodziców czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00 dwanaście miesięcy w roku.

O Nas

Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele” dostosowując się do potrzeb aktywnych  zawodowo rodziców czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00 dwanaście miesięcy w roku.

Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele” wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Wyszkowa  pod numerem 8. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nasze przedszkole usytuowane jest w spokojnej okolicy w nowoczesnym budynku o powierzchni 900m2. Budynek wyposażony jest w windę, a także łazienki dla niepełnosprawnych. Teren wokół budynku jest ogrodzony oraz ma wyznaczone miejsca parkingowe.

Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele” znajduje się na drugim piętrze, zajmuje powierzchnię 250m2, spełnia wszystkie wymogi europejskie gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci
   
- wymaganą wysokość sal

- odpowiednią szerokość drzwi
- przystosowane schody i przejścia
- doskonałe zabezpieczenia ppoż (hydranty, klapy oddymiające, czujniki dymowe)
- odpowiednią ilość sanitariatów
- klimatyzowane sale.

 
Posiadamy własny, pełen zieleni ogród oraz dobrze wyposażony i bezpieczny plac zabaw. Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiadamy atesty i certyfikaty.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wspieranych przez specjalistów z dziedziny: logopedii i psychologii, a także instruktorów zajęć.
 
STATUT
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„Kubuś i Przyjaciele”
 
 
PODSTAWY PRAWNE:
 
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.);

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm);

3.Ustawa z dnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.)

4.Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wprowadzone w prawie oświatowym, dotyczących placówek niepublicznych;

 1. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Wyszkowa.
 2. Niniejszego statutu.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.    Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole ” Kubuś i Przyjaciele”                                  ul. Centralna 42 07-200 Wyszków.

2.   Niepubliczne Przedszkole ” Kubuś i Przyjaciele”, zwane dalej „Przedszkolem” jest   placówką niepubliczną, która:
 1. prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
3.    Przedszkole działa, w szczególności,  na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia2016r. przepisów prawa oświatowego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, przepisach wprowadzających ustawę – prawo oświatowe oraz niniejszego Statutu.
4.Organem prowadzącym Przedszkole  jest:
Justyna Kuczyńska                                                                                                            ul. Ogrodowa 12E                                                                                                                    06-100 Pułtusk
5.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
6.    Ustalona nazwa:
Niepubliczne Przedszkole
„Kubuś i Przyjaciele”
ul. Centralna 42
07-200 Wyszków
NIP 8121820976
 jest używana w pełnym brzmieniu.
 
Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
§ 2
1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, prawie oświatowym i przepisach wprowadzających prawo oświatowe,  w szczególności:
1)    udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2)    umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
3)   wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
§ 3
1.    Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest:
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co jest złe;
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)    wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne
w edukacji szkolnej.
2.    Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2)    kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3)    wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4)    wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5)    wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6)    wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7)    wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8)    wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9)    wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10)   wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14)    kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16)    przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
17)    przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
3.     W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna
1)  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest na wniosek:
 1. rodziców,
 2. dyrektora przedszkola,
 3. kuratora sądowego,
 4. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne- logopeda
 5. psychologa,
 6. poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 7. asystenta rodziny,
 
2)     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
 1. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych ,
 2. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców,
 3. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
3)    Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównującymi, specjalistycznymi oraz  uczęszczanie dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców.
4)    Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 
5)    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby  oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:
6)    W przedszkolu może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki  w szkole.
                                         § 4
1.   Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w Planie pracy Przedszkola  lub Koncepcji Pracy Przedszkola oraz w  miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
Rozdział III
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu
oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem
§ 5
1.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:
>   w oddziale dzieci 5-letnich i 6-letnich jednego nauczyciela
>    w oddziale dzieci 3-letnich i 4-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
>    w miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola. W razie konieczności dokonania zmian przynajmniej jeden z nauczycieli prowadzi grupę przez cały okres pobytu dzieci
w przedszkolu.
§ 6
1.    Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody
 i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 
2.    Dzieci przebywające w Przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem Wychowania
 Przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.
 
3.    Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4.    Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5.    Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6.    Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
7.    Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady określa Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych.
8.    Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
9.    Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” na dany rok szkolny zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do muzeum) na każde pięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła.
10.  Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
11.  Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).
12.  Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.
13.  Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
14.  Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość
i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.
 
Rozdział IV
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
§ 7
1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
§ 8
1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną – pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę.
2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3.  Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica
w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
4  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun), czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
§ 9
1.   Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do 8.30 lub
w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ust. 2.
2.    Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
3.    Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 18:00. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola.
4.    W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w przedszkolu do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe.
Rozdział V
Organizacja zajęć dodatkowych
§ 10
1.    Dyrektor Przedszkola organizuje zajęcia dodatkowe w ramach realizacji statutowych zadań przedszkola.
2.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 
3.   Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w Przedszkolu mogą być organizowane dla dzieci 5-letnich zajęcia religii.
4.    W/w zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu przedszkola i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
5.   Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosić:
1)  z dziećmi w wieku 3 lat około 20 minut,
2)  z dziećmi w wieku 4 lat około 25 minut,
3)  z dziećmi w wieku 5,6 lat około 30 minut.
6.   Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
Rozdział VI
Organy Przedszkola oraz ich kompetencje.
§ 11
Organami Przedszkola są:
1)    Dyrektor Przedszkola,
2)    Rada Pedagogiczna,
3)    może być powołana Rada Rodziców.
§ 12
1.    Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.
2.    Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1)    kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
3)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)    realizuje  uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,
7) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
8)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
9)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
10)    stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 
3.    Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:
1)    kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
2)    przyznawania nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
4.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:
1)    zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
2)    w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola,
3)    informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę Przedszkola.
§ 13
1.    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.    Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6.    Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 
8.    Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 
9.    Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
10.    Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
11.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w  obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12.    Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy placówki.
 
15.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,,
2)    wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
3)    propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 14
1.    Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2.    W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców (prawnych opiekunów) dzieci danego oddziału.
3.    W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

4.    Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów)
w każdym roku szkolnym.
5.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
6.    Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 
7.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
8.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)  Rocznego Planu Pracy Wychowawczo-Dydaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b)  Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
3)  opiniowanie decyzji dyrektora o dopuszczeniu do działalności w Przedszkolu stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
4)  wybór dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty);
 
§ 15
1.    W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł.
2.    Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
§ 16
1.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2.    Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
Rozdział VII
Organizacja Przedszkola
§ 18
1.    Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 19
1.    Przedszkole jest cztero-oddziałowe.
2.    Do realizacji zadań statutowych Przedszkole  posiada 4  sale edukacyjne do zajęć dla poszczególnych oddziałów z pełnym zapleczem sanitarno-magazynowym, salę do logopedii i gimnastyki, szatnie dla dzieci, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz pomieszczenia kuchenne.
3.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
§ 20
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
3.    Do dnia 15 września Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego.
§ 21
1.   Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
§ 22
1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
2.    Arkusz organizacji Przedszkola, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
3.    W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)    czas pracy poszczególnych oddziałów,
2)    liczbę pracowników,


§ 23
1.    Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz  oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 
2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
3.    W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób zagospodarowuje się czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1)    co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę,
2)    co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym,
3)    najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4)    pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
§ 24
1.   Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6:30  do  18:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.   Terminy przerw wakacyjnych ustalane przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora wykorzystywane są do przeprowadzania remontów.
3.   Nie pobiera się opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  Przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 25
1.    Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala organ prowadzący.
2.   Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.
3.   Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola.
Rozdział VIII
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
§ 26
1.    W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.
  2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.


       Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
9) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
   z rodzicami ;
12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
13) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego; 14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
15) przestrzeganie dyscypliny pracy;
16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka,
  a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,
23) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do  30 kwietnia danego roku szkolnego.


3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
  1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
   i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
13) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
14) przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Przedszkolu,
   
§ 27
 
1.   W przedszkolu  tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora nauczycielowi - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego.
 
2.   Do zadań wicedyrektora w szczególności należy:
1) realizacja zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczej,
2)  używanie pieczątki z tytułem: wicedyrektor przedszkola oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji funkcjonujących
w obrębie przedszkola,
3)   prowadzenie zajęć dydaktycznych wg obowiązującego wymiaru godzin,
4) współpraca z: Organem Prowadzącym,  Radą Rodziców i nauczycielami zajęć dodatkowych,
5)   kontrola realizacji uchwał rady pedagogicznej,
6)   organizacja i kontrola  przebiegu uroczystości i imprez przedszkolnych,
7)   nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem wycieczek dydaktycznych,
8)   wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola
 
 
 
§ 28
1.   Do zadań logopedy należy:
1)  diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;
2)   prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,
3)    współpraca z  rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;
4)    kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
5)    prowadzenie instruktażu logopedycznego
5)  prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;
6)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.
§ 29
1.    W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2.     Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
i czystości.
3.    Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci.
4.    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
5.    Szczegółowe zadania pracowników obsługi i administracji określają zakresy obowiązków ustalone  przez  Dyrektora Przedszkola.
§ 30
 
1.    Do zadań pomocy kuchennej w przedszkolu należy :
1)   przyrządzanie posiłków,
2)   przestrzeganie przepisów HACCP,
3)  utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych,
4)   wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy placówki.
 
§ 31
1.   Do  zadań pomocy nauczycielki należy :
1)   pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
2)    pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier,
 3)   czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez
 nauczyciela,
 4)   utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
 5)   w razie potrzeby dokonywanie drobnych napraw zabawek
 6)   wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika  
 gospodarczego.
 
§ 32
 
1.    Do zadań woźnej i starszej woźnej przedszkola należy :
1)  utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,
2)    pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,
3)    rozkładanie i składanie leżaków,
4)    pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,
5)  spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,   poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
6)   pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela,
7) uczestniczenie w pobycie dzieci w ogrodzie oraz wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,
8)   czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
§ 33
 1. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.
 
 
 
Rozdział IX
Wychowankowie Przedszkola - prawa i obowiązki
§ 34
1.    Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 
 1. Dzieci    niepełnosprawne    i    przewlekle    chore    mogą    być   przyjęte   do oddziału ogólnodostępnego przedszkola po otrzymaniu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w  wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 2,5 letnie, spełniające w szczególności kryteria wynikające z przepisów oświatowych.
§ 35
1.    Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych w  przepisach, a w szczególności z prawa do:
1)    warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę,
2)    prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4)    akceptacji ich osoby,
5)    ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
6)    życzliwego i podmiotowego traktowania,
7)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8)    indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
9)    aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
10)  przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.
§ 36
1.    Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:

1)   poszanowania mienia w Przedszkolu,
2)   przestrzegania ogólno-przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.
§ 37
1.    Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
2.    Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:
 
1)    zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,
a w przypadku dziecka 5-letniego po podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania  przedszkolnego,
2)    nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,
3)    ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu np. podjęcia terapii, brak współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
4)    nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
Rozdział IX
Rodzice  - prawa i obowiązki
§ 38
1.    Rodzice mają prawo do:
1)  zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola,
2)    uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji                           
     i opinii na temat pracy przedszkola,
5)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
        prowadzącemu  i sprawującemu nadzór pedagogiczny.
 
 
 
 
1.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 
1)      przestrzeganie niniejszego Statutu,   respektowanie   uchwał   Rady   Pedagogicznej,
2)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
3)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola  lub   przez  upoważnioną   przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
4)      terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
5)      informowanie  o  przyczynach  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu,  
i   niezwłoczne  zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2.    Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym        w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 
   3. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 
§ 39
1.    Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach           
i   obejmuje    następujące    formy:
 
1)    konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem,
nauczycielami, specjalistami,
2)    zebrania grupowe i dni otwarte,
3)    zajęcia otwarte,
4)   zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli,
5)    imprezy środowiskowe,
6)    udział rodziców w uroczystościach,
7)    kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe,
8)    inne wzajemnie ustalone.
 
2.    Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
 
1)     pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
2)     systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju,
3)     uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,
4)     wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez  nauczycieli.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 40
1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy
 
§ 41
1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
2.    Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
3.    Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1)    zamieszczenie statutu  na stronie internetowej Przedszkola,
2)    udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora Przedszkola.
4.    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 
 
 
 
Statut został sporządzony 25 czerwca 2011r., ostatnie poprawki 25 sierpnia 2017r.